Stormig stämma

Kommentar till Hakons stämma 2007

Anförande om köpta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2008

Anförande om korrupta köpmän på "Icas" Hakon Invests bolagsstämma 2007

Mordet på de fria köpmännen

Vision Målet med sidan

Icas bedrägeri mot närbutikerna

Kostnadsanalys av varutransporter till landsbygden.

Lyssna till debatt i P1-konsument om Ica och lanthandeln

Kontakt

 

Anföranden 2006 den 10 maj på bolagsstämman för Hakon Invest.

Kommentarer: ej med i anförandet

Bolaget Hakon Invest skall av ideologiska skäl för all framtid ägas till minst 51% av den ideella föreningen ICA-handlarnas Förbund. Hakon Invest äger i sin tur 40% av kapitalet och 50% av rösterna i ICA AB.

Punkt 3 - Godkännande av röstlängd

Hejsan ----- Når min röst ända fram till er som sitter allra längst bak? Har ni vaknat upp ordentligt. Om jag börjar mumla så var vänliga och höj på handen så att även jag vaknar.

Det är jag som är omnämnd i punkt 23 Jag heter alltså  Engelbrekt Lars-Åke Larsson

Enligt hemsidan så är Hakons roll att bedriva en tydlig ägarstyrning av Ica AB och dagligen arbeta med operativa frågor.

Röstlängden bör därför kompletteras med vilka aktieägande köpmän som sitter med förmånliga franchiseavtal för t ex Kvantum --- Maxi butiker och ---- därmed har en stor tacksamhetsskuld till ICA.

Röstlängden bör även kompletteras med vilka aktieägare som har --- förtroendeuppdrag i ICA AB och, samt i Hakon Invests huvudägare --- ICA Handlarnas Förbund.

Jag anser därmed att många aktieägare --- kanske merparten av er som är här  ---   är jäviga här på Hakons stämma.

( Ungefär här försökte ordf Lars Otterbeck att avbryta mig. Jag slog då näven i bordet och röt - håll tyst )

De här personerna framställs på stämman som vanliga aktieägare men är egentligen femtekolonnare.

Det är fruktansvärt otrevligt att kritisera styrelsen när aktieägare med hemliga dubbla roller agerar som drivna -- JA sägare för styrelsens bästa.

Aktieägare som agerar för styrelsen i hopp om att deras son skall få en Kvantum butik är egentligen inget annat än tattare.

Av inte minst etiska skäl bör det därför framgå av röstlängden vilka köpmän som idag redan har ansökt om att få erhålla franchise avtal för en ICA butik.

Eller grossistfinansierade butiksavtal som ni föredrar att säga.

Styrelsens mycket förmånliga butiksavtal med ICA borde också öppet redovisas i minsta detalj.

Vi vanliga aktieägare vet alltså inte om vissa ägare främst agerar för Ica och Ahold eller för Hakon Invest.

Några av mina bästa vänner är franchisetagare. De gör ett enormt arbete för att sälja Icas varor.

( konstpaus )

Det här är ingen vanlig bolagsstämma. Jag befarar att det mer är ett möte mellan korrupta franchisetagare.

Jag begär att mitt anförande med krav på en mer informativ röstlängd i sin helhet föres till stämmoprotokollet.

Punkt 4 - Godkännande av dagordning

Jag har begärt att få med flera ärenden och frågor i kallelsen till aktieägarna. Men endast en fråga om varför köpmannakooperativet Ica såldes till Holland fick jag med.

Ni är så fyllda av era bonusprogram så att kallelsen fyllde en hel tidningssida. Ni fick inte plats med mina frågor. Men Fri Köpenskap fick plats för frågorna.

( Jag höll upp Fri Köpenskap med första sidan och pekade på Paul Bertilzons klagan på Icas centralstyrning.)

( Högre tonläge )

Det äcklar mig att ni är så enormt fixerade vid ert bonusprogram. ---  Ni ovan där tar er rätten att hoppa över mina frågor.

( Lägre tonläge )

Många av er är nya aktieägare och tycker nog att mina anföranden är pinsamma. Men jag vill förmedla den känsla av vanmakt och äckel som jag och många andra känner inför en styrelse som inte är kontaktbar och struntar i aktieägarnas frågor.

Punkten 19 bör utgå ur dagordningen eftersom vi inte har tid att diskutera bonusar.

Jag begär att alla mina i rätt tid inskickade frågor redovisas som en bilaga till stämmoprotokollet.

Protokollet skall i sin helhet sändas till min angivna adress senast den 25 maj.

Punkt 9 - Kommentarer och frågor till verksamhetsberättelsen.

Fråga A.--- I Amsterdam står Icas förre chef Roland Fahlin åtalad för bedrägeri. Fahlins försvar betalas av Ahold --- Och de hävdar till Fahlins försvar att Ahold hade den yttersta makten från början år 2000. Ahold hävdar att det var de som sparkade Svante Nilsson och införde Netto-butikerna mot Hakons vilja.

Hakon Invest hävdar att det råder ett 50 50 förhållande.

Min fråga är --- finns det en tvist med olika uppfattningar om vem som fick makten när ICA såldes till Holland?

Fråga 1 Hur många miljarder har ni förlorat på ert köp av Ahold aktier.

Grupptalan mot Ahold som andra aktieägare har drivit kommer att ge er ynka 100 miljoner tillbaka -

protesttiden går ut i övermorgon den 12 maj. Jag begär att ni protesterar mot förlikningen imorgon och kräver mer pengar av Ahold.

Fråga 2 -- Vad jag förstått lyckades ni även att sälja rätten att använda varumärket ICA. Varför sålde ni den rätten?

Fråga 3 -- Hakon Invest ägde även 100% av ICA Provkök AB. Det gav enorm legitimitet åt det helägda förlagets kokböcker. Utan att blinka lade man ned företaget och det mycket inarbetade varumärket. Detta för att Ica med Ahold som huvudägare utan konkurrens skulle kunna starta ICA Köket. Är det rimligt att värdera värdet för varunamnet ICA Provkök till 100 miljoner?

Fråga 4 Har Hakon Invests förlag oinskränkt skriftligen rätt för all framtid att använda tidnings namnet ICA Kuriren utan att betala någon form av ersättning till Ica AB?

( konstpaus )

Lars Otterbeck anför gärna att ICA är en demokratisk folkrörelse i Hakon Swensons anda.

Bäste Lars, jag ser inget av detta inom dagens ICA.

Fråga 5 ---  Under alla år har ni förnekat att köpmän med Icas finansierings avtal är franchisetagare. Är ni nu beredda att erkänna att så är fallet? Vidhåller ni fortfarande att Ica är en folkrörelse?

Fråga 6 --- Anders Fredriksson Du sålde lanthandlarnas sak för en Kvantum butik. Jag vill att Du redogör för din karriär från din egna lanthandel utanför Karlsborg.

Ni kan gömma er bakom advokater men ni kommer ändå att mötas av antingen rövslickeri eller naket hat.

Få eller ingen vill visa er sina ärliga åsikter.

Ni är charmiga - härliga typer - utåtriktade för inbördes beundran i sekten ICA.

Nu väntar jag på svaren.

Punkt 16 - Val av styrelse till Hakon Invest

Jag ifrågasätter lojaliteten gentemot Hakon Invest och därmed legitimiteten för de ledamöter som har eller haft någon form av affärsavtal med ICA AB för rätten att på franchisebasis driva t ex Kvantum och Maxi butiker.

Jag kräver att t ex vd Claes-Göran Sylvén och Anders Fredriksson offentligt redovisar sina avtal med ICA AB.

Genom att offentliggöra avtalen vill jag få klarhet i vems ärende som de här personerna går i första hand.

Är det Hakon Invests intressen eller är det ICA och Aholds intressen eller är det sina egna intressen i egenskap av köpmän med oförskämt goda avtal med ICA??

Eller vill man av tacksamhet för sina butiker skydda Icas förre chef Roland Fahlin mot åtal även i Sverige?

Är styrelsens avtal med ICA AB av den naturen att de kan ses som en form av förtäckt bonus för att de tidigare har agerat som drivna ja-sägare till direktionens förslag?

Det är fel att rösta in personer vars affärsavtal med ICA man inte känner till.

Men många i den här församlingen är så korrumperade att de inget vill veta. Och därför går styrelsens förslag automatiskt igenom.

Jag begär att styrelsens alla avtal med Ica AB bifogas protokollet och publiceras på hemsidan.

Punkt 19 - Godkännande av bonusprogram

Beundrande följer jag hur förmögenheten för Kamprad och andra affärsmän kanske stiger med några miljarder i månaden. Inga bonusar i världen kan dock skapa entreprenörskap.

Bonusprogrammet för företagsledningen är utformat så att full bonus betalas ut ---- även om Hakon Invest presterar sämre än Index.

Det är bra för trygghetsnarkomaner med stor aptit på pengar.

När jag förstår att styrelseledamöterna gynnar varandra med att dela ut bonusar och att dela ut rättigheterna till driften för någon av Icas egna Maxi-butiker med mångmiljonvinster.

Då känns det -----   som om --- ett maffiasyndikat har stulit mitt kooperativ.

( Jag höll upp en bild på Hakon Swenson )

Den här verkliga affärsmännen Hakon Swenson drevs inte av några bonusar utan av kampen för rättvisa villkor till fria oberoende köpmän.

Min fråga är. På vilket sätt arbetar ni bättre med trygga bonusprogram? Hur påverkar det övriga medarbetares moral?

Jag begär att frågan avgörs med votering. Jag vill veta vilka köpmän som röstar mot styrelsens bonusar.

Punkt 23 - Övriga frågor

Jag har till kallelsen ställt en rad frågor ang Ica AB som ni vägrar att svara på. Jag vill ändå att de förs till protokollet så att revisorn får granska att det är rätt av er att inte svara.

Godkänner ni att frågorna är juridiskt korrekt överlämnade om jag nu endast skriftligen överlämnar frågorna rörande Ica AB?

Okey nu väntar jag på svaren.

Kommentar:

Före stämman den 31 mars sände jag in drygt 20 frågor med begäran att de förs in i kallelsen till aktieägarna.

Endast ett av kraven på en oberoende utredning om varför ICA såldes till Ahold kom med i kallelsen. Punkt 23.

Detta resulterade i att jag inbjöds och deltog i en telefonkonferens tisdagen den 2 maj. Mötet pågick från 13.15 till 14.45 alltså en och en halv timma.

Vi som deltog var informationsdirektören Anders Hallgren, chefsjuristen Fredrik Hägglund och ordföranden Lars Otterbeck.

Mötet gällde mina tidigare inskickade frågor. Eftersom svaren inte var tillfredställande lämnade jag åter in dem i skriftlig form på stämman med begäran att de redovisas som bilaga till bolagsstämmoprotokollet. Se vidare mitt anförande punkt 4 - dagordningen.

Utöver anföranden gjorde jag inlägg och repliker till nästan samma mängd som anföranden. Jag backade även upp Ica handlaren Lars Henriksson och anförde att Netto etableringarna som görs intill svaga Ica butiker är kontraproduktivt jämfört om man etablerat en fackhandelskedja intill Ica butikerna. Netto har kostat miljarder i investeringar och gjorde förra året en förlust på 180 miljoner.

ICA-Nyheter beskrev mötet som stormigt i en artikel den 12 maj.

Efter stämman kom en arg man fram till mig och berättade att han har aktier i 70 bolag och att han aldrig varit med om en sådan stämma. Det har inte jag heller.

Bolagsstämman hölls en solig försommardag den 10 maj 2006 kl 10.00 i

Hagamagasinet - intill Hagaparken - Frösundaviks allé - Solna - Stockholm

Mina bästa hälsningar

Engelbrekt Larsson